پارتی ها در پلاگین یونیتی

پارتی ها گروه های کاربری اجتماعات درون بازی را تشکیل می دهند که می توانند با تعامل داشته و مقادیری را ذخیره کنند. این قابلیت می تواند به افزایش تعاملات کاربران و کارگروهی در بازی ها منجر شود.

نکات
 • در بسیاری از توابع در مورد دو نقش سانده و ادمین صحبت خواهد شد. توجه کنید نقش سازنده توسط گیم سرویس به کاربری که پارتی را ساخته داده می شود. اما نقش ادمین را سازنده بعد از اینکه کاربران مورد نظر خود را به پارتی اضافه کرد،با استفاده از تابع تعیین نقش کاربران به آن ها باید بدهد. درمورد تعیین نقش ادمین یا سایر نقش ها نمونه تابع ٖتعیین نقش کاربران را بررسی کنید.
 • متغیر های پارتی،‌با یک کلید و مقدار تنظیم می شود. همچنین برای دریافت این مقدایر ست شده باید تابع دریافت اطلاعات کامل پارتی را صدا بزنید و در بخش پارتی، متغیر ها (Variables) را پیدا کرده و استفاده کنید.
 • متغیر های کاربر در پارتی،‌با یک کلید و مقدار تنظیم می شود. همچنین برای دریافت این مقدایر ست شده باید تابع دریافت اطلاعات کامل پارتی را صدا بزنید و در بخش افراد داخل پارتی، متغیر ها (Variables) را پیدا کرده و استفاده کنید.

در ادامه درمورد توابع این بخش به طور کامل صحبت خواهیم کرد.

ایجاد پارتی

با استفاده از این تابع می توانید یک پارتی جدید ایجاد کنید. مقادیر مورد نیاز ایجاد پارتی مانند نام، توضیحات و حداکثر اعضای پارتی توسط آبجکت partyOptions دریافت می شود. پس از ایجاد پارتی کاربری که پارتی را ایجاد کرده است به عنوان سازنده در لیست اعضای پارتی ثبت می شود. این عضو میتواند دیگر اعضا را ادمین کند اما تغییر دسترسی سازنده یا واگذاری آن امکان پذیر نیست.

await GameService.Social.Parties().CreateParty(option);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. option: کلاسی جهت دریافت کلیه اطلاعات مورد نیاز(اجباری). این کلاس شامل موارد زیر است:
  • name: نامی که می خواهید برای پارتی قرار دهید(اجباری). این نام باید بین ۵ تا ۳۲ کارکتر باشد.
  • description: توضیحی که می خواهید برای پارتی قرار دهید(اختیاری). این توضیح باید بین ۳ تا ۱۲۰ کارکتر باشد.
  • maxMember: مقدار حداکثر افرادی که می توانند داخل پارتی اضافه شوند(اختیاری) . حداکثر این مقدار ۱۶ و حداقل آن ۱ نفر است.
  • logo: لوگو و عکسی که می خواهید بر روی پارتی قرار دهید(اختیاری). به مانند ثبت عکس بر روی پروفایل کاربر، باید بافر فایل عکس را به صورت byteArray ست کنید.

خروجی هم پارتی ساخته شده است.

/// <summary>
///   Create Party With Option Like: Name , description , logo
/// </summary>
/// <param name="option">(NOTNULL)Create Party Option</param>
public abstract Task<Party>CreateParty(SocialOptions.PartyOption option);
ویرایش پارتی

با استفاده از این تابع یکی از ادمین ها یا سازنده پارتی می تواند مشخصات پارتی را تغییر دهد.

await GameService.Social.Parties().EditParty(partyId,option);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی ای که می خواهید آن را ویرایش کنید(اجباری).
 2. option: کلاسی جهت دریافت کلیه اطلاعات مورد نیاز که در تابع قبلی توضیح آن داده شد(اجباری).

خروجی هم پارتی ویرایش شده است.

 /// <summary>
///   Edit Party Data With Option Like: Name , description , logo
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="option">(NOTNULL)Create Party Option</param>
Task<Party> EditParty(string partyId,SocialOptions.PartyOption option);
حذف پارتی

با استفاده از این تابع یکی از ادمین ها یا سازنده پارتی می تواند پارتی را با تمامی اطلاعات آن حذف کنند.

await GameService.Social.Parties().DeleteParty(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی ای که می خواهید آن را حذف کنید(اجباری).

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، پارتی حذف شده است.

/// <summary>
///   Delete The Party With PartyID
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)the Party id</param>
public abstract Task<bool> DeleteParty(string partyId);
دریافت اطلاعات کامل پارتی

این تابع اطلاعات کاملی از پارتی مورد نظر و اعضای آن برای شما ارسال خواهد کرد. توجه کنید فقط اعضای پارتی می توانند اطلاعات آن را دریافت کنند.

await GameService.Social.Parties().GetPartyInfo(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی ای که می خواهید اطلاعات آن را دریافت کنید(اجباری).

خروجی هم شامل اطلاعات پارتی و افراد داخل آن است.

/// <summary>
///   Get Party Info With Specific partyId
///   NOTE: Only Party Members Can Get PartyInfo
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
public abstract Task<PartyInfo> GetPartyInfo(string partyId);
جستجوی پارتی ها

با استفاده از این تابع و ورود مقدار query می توانید لیستی از پارتی های موجود را دریافت و برای درخواست عضویت استفاده کنید.

await GameService.Social.Parties().FindParties(query,skip,limit);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. query: نام پارتی مورد نظر جهت جستجو.(اختیاری) اگر این مقدار Null ست شود، تمامی پارتی ها بازخواهد گشت.
 2. skip: مقدار بازه برای رد کردن نتایج.(اختیاری)
 3. limit: مقدار بازه برای محدود کردن نتایج. توجه کنید که حداکثر مقدار ۲۵ است. مقدار پیشفرض هم بر روی ۲۵ تنظیم شده است(اختیاری)

خروجی هم شامل تعداد و لیستی از اطلاعات پارتی هاست.

/// <summary>
///   Find All Parties With Specific Party Name Query
/// </summary>
/// <param name="query">(NULLABLE) Party Name Query . NOTE: if set query null , return all Parties</param>
/// <param name="skip">The Result Skips</param>
/// <param name="limit">(MAX = 25)The Result Limits</param>
public abstract Task<Results<PartyData>> FindParties(string query = null, int skip = 0, int limit = 25);
درخواست عضویت در پارتی

با استفاده از این تابع و وارد کردن آیدی پارتی می توانید درخواست عضویت خود را به ادمین ها و سازنده پارتی ارسال کنید. در صورت تایید یکی از ادمین ها شما به عضویت پارتی درآمده و این رویداد را می توانید از لیست رویداد های کاربر مشاهده کنید.

await GameService.Social.Parties().JoinRequest(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت ارسال درخواست عضویت.(اجباری) می توانید برای بدست آوردن آیدی پارتی از تابع قبل استفاده کنید.

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، درخواست ارسال شده است.

/// <summary>Send Join Request to Party With PartyID</summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)the Party id</param>
public abstract Task<bool> JoinRequest(string partyId);
دریافت لیست درخواست های عضویت

این تابع درخواست های عضویت کاربران را برای سازنده یا ادمین ها نشان خواهد داد. شما می توانید از این لیست قبل از درخواست های تایید یا رد استفاده کنید.

await GameService.Social.Parties().GetPartyJoinRequests
 (partyId,skip,limit);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت بررسی ارسال درخواست عضویت.(اجباری)
 2. skip: مقدار بازه برای رد کردن نتایج.(اختیاری)
 3. limit: مقدار بازه برای محدود کردن نتایج. توجه کنید که حداکثر مقدار ۲۵ است. مقدار پیشفرض هم بر روی ۲۵ تنظیم شده است(اختیاری)

خروجی لیستی از ممبر ها است.

/// <summary>
///   Get Party Join Requests With Specific skip & limit
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="skip">The Result Skips</param>
/// <param name="limit">(Max = 25) The Result Limits</param>
public abstract Task<List<Member>> GetPartyJoinRequests(string partyId, int skip = 0, int limit = 25);
تایید درخواست عضویت

سازنده یا ادمین ها می توانند با استفاده از این تابع درخواست های عضویت کاربران را تایید کنند.

await GameService.Social.Parties().AcceptJoinRequest(partyId,memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت تایید ارسال درخواست عضویت.(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر بازیکن درخواست دهنده.(اجباری). آیدی افراد را می توانید از تابع دریافت لیست درخواست های عضویت بدست آورید.

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، درخواست تایید شده است.

/// <summary>
///   Accept Join a Member To The Party
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Member id</param>
public abstract Task<bool> AcceptJoinRequest(string partyId, string memberId);
رد درخواست عضویت

سازنده یا ادمین ها می توانند با استفاده از این تابع درخواست های عضویت کاربران را رد کنند.

await GameService.Social.Parties().RejectJoinRequest(partyId,memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت رد ارسال درخواست عضویت.(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر بازیکن درخواست دهنده.(اجباری). آیدی افراد را می توانید از تابع دریافت لیست درخواست های عضویت بدست آورید.

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، درخواست رد شده است.

 /// <summary>
///   Reject Join Request To The Party
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Member id</param>
public abstract Task<bool> RejectJoinRequest(string partyId, string memberId);
افزودن دوستان به پارتی

در صورتی که بخواهید تعدادی از دوستان خود را به پارتی اضافه کنید با استفاده از این تابع انجام پذیر خواهد بود. توجه کنید کاربر وارد شده در تابع می باید در لیست دوستان شما و کاربر اضافه کننده سازنده یا ادمین باشد.

await GameService.Social.Parties().AddFriend(partyId,memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت عضویت دوست .(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر دوست (اجباری). برای دریافت لیست دوستان می توانید از بخش دوستان تابع لیست دوستان را بررسی کنید.

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، دوست اضافه شده است.

/// <summary>
///   Add a Friend To Party
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Friend Member id</param>
public abstract Task<bool> AddFriend(string partyId, string memberId);
لیست پارتی های عضو

با استفاده از این تابع می توانید لیست پارتی هایی که بازیکن عضو شده و تایید شده باشند را دریافت کنید.

await GameService.Social.Parties().GetMyParties(skip,limit);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. skip: مقدار بازه برای رد کردن نتایج.(اختیاری)

 2. limit: مقدار بازه برای محدود کردن نتایج. توجه کنید که حداکثر مقدار ۲۵ است. مقدار پیشفرض هم بر روی ۲۵ تنظیم شده است(اختیاری)

خروجی هم شامل تعداد و لیستی از اطلاعات پارتی هاست.

/// <summary>
///   Get Current Member Parties With Specific skip & limit
/// </summary>
/// <param name="skip">The Result Skips</param>
/// <param name="limit">(Max = 25) The Result Limits</param>
public abstract Task<Results<PartyData>> GetMyParties(int skip = 0, int limit = 25);
ترک کردن پارتی

با استفاده از این تابع می توانید یک پارتی را ترک کنید.

await GameService.Social.Parties().LeaveParty(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت ترک آن .(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، پارتی را ترک کرده اید.

/// <summary>
///   Leave The Party With PartyID
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)the Party id</param>
public abstract Task<bool> LeaveParty(string partyId);
اخراج کردن بازیکن از پارتی

سازنده یا ادمین های پارتی می توانند با استفاده از این تابع یکی از کاربران را اخراج کنند.

await GameService.Social.Parties().KickMember(partyId,memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت اخراج بازیکن.(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر بازیکن جهت اخراج او (اجباری).

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، بازیکن اخراج شده است.

/// <summary>
///   Kick a Member From Party
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Member id</param>
public abstract Task<bool> KickMember(string partyId, string memberId);
تعیین یا بروزرسانی نقش کاربران

سازنده پارتی و ادمین ها می توانند برای کاربران دیگر نقش مشخص کنند. نقش های پیش فرض creator و admin هستند که سیستم برای آنها مفهومی در نظر گرفته است. نقش creator تنها با ایجاد پارتی مشخص شده و قابل تغییر نیست اما سازنده می تواند سایر کاربران را admin تعریف کند. کاربر های ادمین دسترسی مشابهی با سازنده دارند.

شما می توانید انواع دیگری از نقش ها را برای سایر کاربران مشخص کنید و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

await GameService.Social.Parties().SetOrUpdateRole(partyId,memberId,role);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت تعیین نقش .(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر بازیکن جهت تعیین نقش برای او (اجباری).
 3. role: نقش مورد نظر(اجباری). توجه کنید که نقش یک مقدار متنی با محدویت ۵ تا ۳۲ کارکتر است.

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، نقش ست شده است.

 /// <summary>
///   SetOrUpdate Party Member Role
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Member id</param>
/// <param name="role">(NOTNULL)(MIN = 5 , MAX = 32 characters)The Role</param>
public abstract Task<bool> SetOrUpdateRole(string partyId, string memberId, string role);
نمونه کد

می خواهیم یک کاربر را با داشتن آیدی پارتی و آیدی ممبرش به عنوان ادمین جدید پارتی ست کنیم:

var isOk = await GameService.Social.Parties().SetOrUpdateRole(partyId,memberId, "admin");

 if(isOk) Debug.Log("Member with Id: " + memberId + " is Now Admin!");
تعیین یا بروزرسانی متغیر های پارتی

هر پارتی می تواند تعدادی متغیر داشته باشد که برای همه ی کاربران در دسترس هستند. تنها کاربر سازنده و ادمین های می توانند این مقادیر را ثبت و ذخیره کنند.

await GameService.Social.Parties().SetOrUpdateVariable(partyId,variable);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت مقدار دهی داده .(اجباری)
 2. variable: کلید و مقدار به صورت KeyValuePair(اجباری). توجه کنید که کلید متغیر باید بین ۵ تا ۳۲ کاراکتر و مقدار آن تا حداکثر ۱۲۸ کاراکتر باشد.

خروجی هم اطلاعات پارتی است.

// <summary>
///   SetOrUpdate Party Variable
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="variable">
///   (NOTNULL)The Variable ->
///   Name: (MIN = 5 , MAX = 32) , Value: (MIN = 1 ,MAX = 128) Characters
/// </param>
public abstract Task<PartyData> SetOrUpdateVariable(string partyId, KeyValuePair<string, string> variable);
نمونه کد

می خواهیم برای پارتی خود پیام ادمین ست کنیم تا سایر بازیکن های عضو پارتی مشاهده کنند. برای اینکار کافیست یک کلید ثابت برای خود انتخاب کنیم. مثلا در این مثال کلید ثابت admin_note را انتخاب می کنیم و مقدار خوش آمدید را برای آن تنظیم می کنیم:

try
 {
 await GameService.Social.Parties().SetOrUpdateVariable(partyId,new KeyValuePair<string, string>("admin_note","خوش آمدید"));
 }
catch (Exception e)
 {
   Debug.LogError(e.Message);
 }
حذف متغیر از پارتی

با استفاده از این تابع مقادیر ذخیره شده توسط سازنده یا ادمین ها می توانند حذف شوند.

await GameService.Social.Parties().DeleteVariable(partyId,variableKey);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت حذف متغیر .(اجباری)
 2. variableKey: کلیدی که برای متغیر تنظیم شده است.(اجباری)

خروجی هم شامل اطلاعات پارتی و افراد داخل آن است.

/// <summary>
///   Delete Party Variable with Variable Key
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="variableKey">(NOTNULL)The Variable Key</param>
public abstract Task<PartyData> DeleteVariable(string partyId, string variableKey);
حذف تمامی متغیر های پارتی

با استفاده از این تابع تمامی مقادیر ذخیره شده توسط سازنده یا ادمین ها حذف می شوند.

await GameService.Social.Parties().DeleteVariables(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت حذف متغیرها .(اجباری)

خروجی هم شامل اطلاعات پارتی و افراد داخل آن است.

/// <summary>
///   Delete Party Variables
///   NOTE: Only Creator or Admins Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
public abstract Task<PartyData> DeleteVariables(string partyId);
تعیین یا بروزرسانی متغیر های کاربر

هرکاربر پارتی می تواند در پارتی مورد نظر مقادیری را ذخیره کند.

توجه کنید که کاربر فعلی می تواند متغیر های خود را بروز و بقیه کاربران پارتی آن را مشاهده کنند.

await GameService.Social.Parties().SetOrUpdateMemberVariable(partyId,variable);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت مقدار دهی داده .(اجباری)
 2. variable: کلید و مقدار به صورت KeyValuePair(اجباری). توجه کنید که کلید متغیر باید بین ۵ تا ۳۲ کاراکتر و مقدار آن تا حداکثر ۱۲۸ کاراکتر باشد.

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، نقش ست شده است.

 /// <summary>
///   SetOrUpdate Party Member Variable
///   The Current Member Can Set Variable in Party
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="variable">
///   (NOTNULL)The Variable ->
///   Name: (MIN = 5 , MAX = 32) , Value: (MIN = 1 ,MAX = 128) Characters
/// </param>
public abstract Task<bool> SetOrUpdateMemberVariable(string partyId, KeyValuePair<string, string> variable);
نمونه کد

می خواهیم برای کاربر فعلی امتیاز ۵۰ را در پارتی ثبت کنیم. برای اینکار کافیست یک کلید ثابت برای خود انتخاب کنیم. مثلا در این مثال کلید ثابت score را انتخاب می کنیم و ۵۰ را برای آن تنظیم می کنیم:

try
 {
await GameService.Social.Parties().SetOrUpdateMemberVariable(partyId,new KeyValuePair<string, string>("score","50"));

 }
catch (Exception e)
 {
   Debug.LogError(e.Message);
 }
حذف متغیر کاربر (توسط خود کاربر)

این تابع متغیر یک کاربر مخصوص را حذف خواهد کرد. توجه کنید که این تابع مخصوص خود کاربر است.

await GameService.Social.Parties().DeleteMemberVariable(partyId,variableKey);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت حذف متغیر .(اجباری)
 2. variableKey: کلیدی که برای متغیر تنظیم شده است.(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید،متغیر حذف شده است.

/// <summary>
///   Delete Party Current Member Variable with Variable Key
///   The Current Member Can Delete Own Variable in Party
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="variableKey">(NOTNULL)The Variable Key</param>
public abstract Task<bool> DeleteMemberVariable(string partyId, string variableKey);
حذف متغیر کاربر (توسط سازنده یا ادمین ها)

این تابع متغیر یک کاربر مخصوص را حذف خواهد کرد. توجه کنید که این تابع فقط توسط سازنده یا ادمین ها صدا می خورد. در غیر اینصورت خطا دریافت خواهید کرد.

await GameService.Social.Parties().DeleteMemberVariable(partyId,memberId,variableKey);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت حذف متغیر .(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر جهت حذف متغیر .(اجباری)
 3. variableKey: کلیدی که برای متغیر تنظیم شده است.(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید،متغیر حذف شده است.

/// <summary>
///   Delete Party Current Member Variable with Variable Key By Admins Or Creator
///   NOTE: Only Admins Or Creator Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Member id</param>
/// <param name="variableKey">(NOTNULL)The Variable Key</param>
public abstract Task<bool> DeleteMemberVariable(string partyId,string memberId, string variableKey);
حذف تمامی متغیر های کاربر (توسط خود کاربر)

این تابع تمامی متغیر های ذخیره شده برای یک کاربر را حذف خواهد کرد.توجه کنید که این تابع مخصوص خود کاربر است.

await GameService.Social.Parties().DeleteMemberVariables(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت حذف متغیرها .(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید،متغیر ها حذف شده است.

/// <summary>
///   Delete Party Current Member Variables
///   The Current Member Can Delete Own Variables in Party
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
public abstract Task<bool> DeleteMemberVariables(string partyId);
حذف تمامی متغیر های کاربر (توسط سازنده یا ادمین ها)

این تابع تمامی متغیر های ذخیره شده برای یک کاربر را حذف خواهد کرد.توجه کنید که این تابع فقط توسط سازنده یا ادمین ها صدا می خورد. در غیر اینصورت خطا دریافت خواهید کرد.

await GameService.Social.Parties().DeleteMemberVariables(partyId,memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت حذف متغیرها .(اجباری)
 2. memberId: آیدی ممبر جهت حذف متغیر ها .(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید،متغیر ها حذف شده است.

/// <summary>
///   Delete Party Current Member Variables with Variable Key By Admins Or Creator
///   NOTE: Only Admins Or Creator Can Call This Function
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)The Member id</param>
public abstract Task<bool> DeleteMemberVariables(string partyId,string memberId);
دریافت یکی از متغیر های کاربر

این تابع یکی از متغیر های ذخیره شده برای کاربر فعلی را می دهد.توجه کنید که این تابع فقط کاربر فعلی در دسترس است.

await GameService.Social.Parties().GetMemberVariable(partyId,variableKey);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت دریافت متغیر .(اجباری)
 2. variableKey: کلیدی که برای متغیر تنظیم شده است.(اجباری)

در جواب هم مقدار متغیر دریافت خواهد شد.

/// <summary>
///   Get Current Member Variable with Variable Key
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
/// <param name="variableKey">(NOTNULL)The Variable Key</param>
public abstract Task<string> GetMemberVariable(string partyId, string variableKey);
دریافت تمامی متغیر های کاربر

این تابع تمامی متغیر های ذخیره شده برای کاربر فعلی را می دهد.توجه کنید که این تابع فقط کاربر فعلی در دسترس است.

await GameService.Social.Parties().GetMemberVariables(partyId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. partyId: آیدی پارتی جهت دریافت متغیر ها .(اجباری)

در جواب هم مقدار Dictionary متغیرها دریافت خواهد شد.

/// <summary>
///   Get Current Member Variables
/// </summary>
/// <param name="partyId">(NOTNULL)The Party id</param>
public abstract Task<Dictionary<string,string>> GetMemberVariables(string partyId);