دوستان در پلاگین یونیتی

یکی از بخش هایی که می توانید با استفاده از آن تعامل بین بازیکنان را بیشتر کنید، بخش دوستان است. با استفاده از این بخش کاربران می توانند سایر کاربران را جستجو کرده و به آنها درخواست دوستی بفرستند. همچنین این قابلیت می تواند در بخش های مختلفی که با کمک دوستان راحتر انجام می شود موثر باشد.

در ادامه درمورد توابع این بخش به طور کامل صحبت خواهیم کرد.

پیدا کردن کاربران

این تابع در نام کاربران جستجو کرده و لیستی از کاربران را برای شما نمایش خواهد داد. شما می توانید از این تابع برای پیدا کردن دوستان جدید و ارسال آیدی آن به تابع درخواست دوستی استفاده کنید.

await GameService.Social.Friends().FindMembers(query,skip,limit);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. query: نام کاربری (Member) که به دنبال آن می گردید. توجه کنید که اگر مقدار آن را Null بگذارید تمامی کاربران را برای شما خواهد آورد.(اختیاری)
 2. skip: مقدار بازه برای رد کردن نتایج.(اختیاری)
 3. limit: مقدار بازه برای محدود کردن نتایج. توجه کنید که حداکثر مقدار ۲۵ است. مقدار پیشفرض هم بر روی ۲۵ تنظیم شده است(اختیاری)

خروجی هم تعداد و لیستی از ممبر ها است.

/// <summary>Find All Member With Specific Member Name Query</summary>
/// <param name="query">(NULLABLE) Member Name Query . NOTE: if set query null , return all Members</param>
/// <param name="skip">The Result Skips</param>
public abstract Task<Results<Member>> FindMembers(string query = null,int skip = 0,int limit = 25);
لیست دوستان

با این دستور می توانید لیست دوستان بازیکن را دریافت کنید.

await GameService.Social.Friends().GetMyFriends(skip,limit);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. skip: مقدار بازه برای رد کردن نتایج.(اختیاری)
 2. limit: مقدار بازه برای محدود کردن نتایج. توجه کنید که حداکثر مقدار ۲۵ است. مقدار پیشفرض هم بر روی ۲۵ تنظیم شده است(اختیاری)

خروجی هم تعداد و لیستی از اطلاعات دوستان است.

/// <summary>
///   Get Current Member Friends With Specific skip & limit
/// </summary>
/// <param name="skip">The Result Skips</param>
/// <param name="limit">(Max = 25) The Result Limits</param>
public abstract Task<Results<FriendData>> GetMyFriends(int skip = 0, int limit = 25);
دریافت لیست درخواست های دوستی

کاربرانی که درخواست دوستی با شما را داشته باشند در این لیست نمایش داده می شود. شما می توانید این درخواست ها را تایید یا رد کنید. با تایید درخواست، کاربر به لیست دوستان اضافه می شود .

همچنین برای کاربری که درخواست دوستی داده است هم تایید دوستی ثبت خواهد شد.

await GameService.Social.Friends().GetFriendRequests(skip,limit);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. skip: مقدار بازه برای رد کردن نتایج.(اختیاری)
 2. limit: مقدار بازه برای محدود کردن نتایج. توجه کنید که حداکثر مقدار ۲۵ است. مقدار پیشفرض هم بر روی ۲۵ تنظیم شده است(اختیاری)

خروجی هم تعداد و لیستی از اطلاعات دوستان است.

/// <summary>
///   Get Friend Requests With Specific skip & limit
/// </summary>
/// <param name="skip">The Result Skips</param>
/// <param name="limit">(Max = 25) The Result Limits</param>
public abstract Task<Results<FriendData>> GetFriendRequests(int skip = 0, int limit = 25);
ارسال درخواست دوستی

پس از دریافت لیست کاربران یا مشاهده یک کاربر در بخشی از بازی، با استفاده از ممبر آیدی کاربر می توانید به آن درخواست دوستی بفرستید.

به عنوان مثال از تابع پیدا کردن کاربران نتایج جستجوی بازیکن را نمایش دهید. سپس وقتی بر روی درخواست دوستی کلیک کرد،‌ممبر آیدی کاربر را در این تابع قرار داده و درخواست را برای او ثبت کنید.

await GameService.Social.Friends().SendFriendRequest(memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. memberId: ممبر آیدی کاربری که قصد دارید درخواست دوستی بفرستید.(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، درخواست ارسال شده است.

/// <summary>Send Friend Request With Specific Member ID</summary>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)the Member ID That You want Friend Request</param>
/// <returns>Returns true if Send Friend Request Successfully Done</returns>
public abstract Task<bool> SendFriendRequest(string memberId);
تایید درخواست دوستی

پس از دریافت لیست درخواست های دوستی می توانید آن درخواست ها را تایید کنید یا در نظر نگیرید و از آنها بگذرید.

برای تایید کردن درخواست کافیست آیدی ممبر آن کاربری که درخواست داده است را به ورودی بدهید:

await GameService.Social.Friends().AcceptFriendRequest(memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. memberId: ممبر آیدی کاربری که قصد دارید درخواست دوستی او را تایید کنید.(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، تایید انجام شده است.

 /// <summary>
///   Accept Friend Request With Specific Requester Member ID
/// </summary>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)the Requester Member ID That You want Accept Friend Request</param>
/// <returns>Returns true if Accept Friend Request Successfully</returns>
public abstract Task<bool> AcceptFriendRequest(string memberId);
حذف دوست

با استفاده از تابع زیر می توانید دوستان خودتان را حذف کنید. فقط کافیست آیدی ممبر دوست خود را وارد کنید.

برای نحوه کار هم می توان گفت که پس از آنکه از تابع دریافت لیست دوستان استفاده کردید، می توانید با آیدی ممبر

آن ها را حذف کنید.

await GameService.Social.Friends().DeleteFriend(memberId);
ورودی ها و خروجی ها:
ورودی ها به ترتیب
 1. memberId: ممبر آیدی کاربری که قصد دارید او را از دوستان خود حذف کنید.(اجباری)

اگر درجواب مقدار true را دریافت کنید، حذف انجام شده است.

/// <summary>Delete Friend With Specific Friend Member ID</summary>
/// <param name="memberId">(NOTNULL)the Friend Member ID That You want Delete it</param>
/// <returns>Returns true if Delete Friend Successfully Done</returns>
public abstract Task<bool> DeleteFriend(string memberId);