مقدمه کار با بخش دوستان و پارتی ها

بخش دوستان و به بازیکنان کمک می کند تا با یکدیگر آشنا شده، به یکدیگر درخواست دوستی بفرستند و روابط درون بازی را تشکیل دهند.

پارتی ها نیز به قدرت بخشیدن فعالیت های اجتماعی داخل بازی ها کمک شایانی می کند. به عنوان مثال شما می خواهید یک گروه یا کلن بسازید، دوستان خود را به آن اضافه کنید و لوگو و توضیحات و هر داده ای که نیاز است برا روی آن ست کنید، به کاربران خود نقش های (Role) مختلف بدهید وبسیاری از کار های تعاملی را در بازی خود ممکن کنید.

در بخش های بعدی در مورد آنها به طور کامل صحبت خواهیم کرد.

همچنین برای دریافت رویداد ها در این دو بخش تابع زیر در نظر گرفته شده است:

دریافت رویداد های اجتماعی

با استفاده از این تابع می توانید آخرین رویداد های اجتماعی مانند قبول درخواست دوستی، حذف شدن از گروه ها و… را دریافت کنید.

await GameService.Social.GetAllEvents();
لیست رویداد ها
  1. AcceptFriendRequest: زمانی که کاربر درخواست دوستی بازیکن را تایید می کند.
  2. AcceptJoinPartyRequest: زمانی که درخواست پیوستن بازیکن به یک پارتی تایید می کنند.
  3. KickPartyMember: زمانی که بازیکن را از یک پارتی اخراج می کنند.
  4. ChangePartyMemberRole: زمانی که در پارتی یک نقش به شما می دهند.
  5. AddToPartyByFriend: زمانی که توسط یک دوست به پارتی اضافه شده اید.

خروجی هم لیستی از رویداد هاست. که در بخش مدل های داده ای اخر این فصل توضیح داده شده است.

/// <summary>With this command you can get All Event Data</summary>
/// <returns>returns all Events</returns>
public abstract Task<List<Event>> GetAllEvents();