توابع مربوط به اطلاعات کمکی

در این بخش توابع مربوط دریافت اطلاعات بازی و زمان سرور صحبت خواهیم کرد.

دریافت اطلاعات بازی

این تابع اطلاعات بازی، ناشر و تعداد افراد آنلاین بازی را برای شما ارسال می کند.

 await GameService.Data.GetCurrentGame();
ورودی ها و خروجی ها
/// <summary>
///     This command Gets The Current Game
/// </summary>
 /// <value> return The Current Game</value>
Task<Game> GetCurrentGame();
دریافت زمان گیم سرویس

با صدا زدن این تابع می توانید زمان سرور و کاربر را دریافت کنید.

این تابع جهت بررسی زمان دستگاه در بازی ها کاربرد دارد.

await GameService.Data.GetCurrentTime();
ورودی ها و خروجی ها:
/// <summary>
///     This command Gets The Current Times
/// </summary>
/// <value> return The Current Times</value>
Task<GSTime> GetCurrentTime();